جابه جایی ساندوچ پانل و سازه

جابه جایی ساندوچ پانل و سازه

کاربرد ساندویچ پانل در معماری

 

جابه جایی ساندوچ پانل و سازه معمولا این جابجایی توسط جرثقیل انجام شده و روی هم چيده می شوند. پانل های سقف را می توان مستقيما روی سقف تخليه و روی قاب ها قرار داد. معمولا پانل های تا طول 8 متر را كارگر می تواند حمل كند. با اين حال بايد دقت داشت كه هر تمهيد لازمی بايد جهت حفاظت پانل ها هنگام نصب اتخاذ گردد تا آسيب نبينند.

برخي پانل ها با يک فيلم پلاستيكی محافظ تحويل می شوند. اين فيلم بايد هر چه سريع تر پس از نصب پانل ها برداشته شود زيرا اگر زياد در محل باقی بماند كندن آن بسيار مشكل خواهد شد.

ايمنی و سلامت

همانند ساير كارهای ساختمانی، رعايت استانداردهای ايمنی مناسب جهت جلوگيری از حوادث ضروری هستند. در اين مقاله در ابتدا به وظايف مهندسان جهت ارتقای ايمنی در فاز طراحی اشاره شده و سپس تمهيدات لازم، هنگام ساخت ذكر می شود.

ملزومات قانونی 

در بريتانيا بر اساس قانون 1994 Construc on Design and Management Regula ons، طراحان ساختمان ها وظيفه دارند اطمينان حاصل كنند كه طرح هايشان توجه كافی به سلامت و ايمنی حين ساخت و هنگام  بهره برداريی دارد. بنابراين، علاوه بر ملزومات عملكردی كه در بندها و قسمت هاي پيشين برای ساندويچ پانل ذكر شد، مهندسين مشخصات نويس پوشش سقف و ديوار بايد خطرات مرتبط با ساخت و بهره برداری از ساختمان را نيز در نظر بگيرند و اجزا و سيستم هايي را انتخاب كنند كه احتمال بروز خطرات را كلا از بين برده يا دست كم خسارات احتمالی را به حداقل كاهش دهند.

برای خرید و مشاوره در خصوص ساندویج پانل و ساخت سوله با کارشناسان ما در تماس باشید.

02177712017-09125889810


ملاحظات فاز طراحی در خصوص ايمنی هنگام اجرای پوشش 

بسياری از خطرات مربوط به اجرای جداره ساختمان ها به سبب لزوم كار در ارتفاع بروز می دهد. اين واقعيت به خصوص هنگام عمليات ساخت پوشش سقف اهميت دارد. دو نوع اصلی خطرات عبارت اند از:

 • شكست قطعات شكننده و سقوط از ميان آن ها يا سقوط از ميان بازشو های سقف.
 • سقوط از لبه پيرامونی سقف.

الزاماتی كه طراحان جهت كاهش اين خطرات می توانند اعمال كنند عبارت اند از:

اول، مشخصات نويس پوشش بايد اطمينان حاصل كند كه سيستم سقف پيش بينی شده غير ريزشی (non‐fragile) است. منظور از سقف غير ريزشی اين است كه قطعه به كار رفته در سقف به همراه سيستم نگه دارنده آن توانايی تحمل بار وارد از طرف يک شخص كه روی سقف راه می رود يا می افتد را بدون اين كه دچار تخريب كلی شوند تحمل كنند. اين يک اقدام مهم برای ايمنی هنگام اجرا و هنگام بهره برداری است. در صورتی كه از سيستم های پوشش مونتاژ در محل استفاده شود، ميتوان توصيه نمود كه رويه داخلی مورد استفاده نيز به تنهايی غير ريزشی باشد تا امكان شكست و سقوط هنگام نصب سيستم فاصله گيرها، عايق و ورق خارجی نيز از بين برود. حالت غير ريزشی قطعات و سيستم پوشش ها نبايد بدون وجود دلايل كافی و به طور حسی و تخمينی قبول شود.

در مقاطعی حين عمليات ساخت سقف، محدوده هايی از سقف كامل شده در مجاورت محدوده هايی كه هنوز پوشش نشده اند يا در مجاورت بازشوهای بزرگ قرار می گيرند. اين وضعيت برای كارگران بسيار حادثه ساز است زيرا در تشخيص دچار اشتباه می شوند. اين خطر به هر حال تا قبل از تكميل سقف وجود خواهد داشت ولی می توان آن را تا حد زيادی با نصب توری های ايمن (fall arrest systems) كاهش داد. هر سيستم نگهدارنده ای كه انتخاب شود، مهندس سازه بايد اطمينان حاصل كند كه اجزای سازه ای كه به آن وصل شده است باربری كافی برای بار اضافی توری را دارد.

 

کاربرد ساندویچ پانل در معماری

توری ايمنی و گاردريل موقت هنگام عمليات نصب پوشش

 

 

سقوط از لبه سقف ها حين ساخت را ميتوان با گارد ريل های موقت كنترل نمود. اين گاردريل ها را مهندس سازه هنگام طراحی بايد در محاسبات در نظر بگيرد و نقاط اتصال مناسب را پيش بينی كند.

نكته ی ديگری كه در فاز طراحی بايد مهندس مشخصات نويس پوشش و مهندس سازه در نظر داشته باشند اين است كه برخی تيرريزی ها نياز به گيرداری (جانبی) اضافی دارند و آيا پوشش می تواند اين گيرداری جانبی را فراهم كند يا خير. اين مطالب خصوصا براي سقف ها اهميت دارند زيرا بار قابل توجهی حين ساخت بر تيرريزی ها وارد می شود. اگر قطعات پوشش عامل گيرداری تيرريزی در نظر گرفته شده باشند و توانايی سقف نيمه ساخته شده برای تحمل بار ناشی از عمليات ساخت مستلزم رعايت ترتيب نصب خاصی توسط پيمانكار باشد، بايد اين ترتيب نصب روی نقشه توجيهی مناسبی رسم شده باشد. لازم است مهندس سازه و مهندس مشخصات نويس پوشش با يكديگر تعامل داشته باشند زيرا تمام انواع پوشش توانايی فراهم نمودن گيرداری يكسان ندارند.

 

ملاحظات فاز طراحی در خصوص ايمنی هنگام بهره برداری از ساختمان 

سقف ها معمولا برای دسترسی جهت نگهداری ساختمان در طول عمرش مورد استفاده قرار می گيرند، كه سبب می شود خطرات مشابه به آنچه هنگام ساخت ویود دارند پيش بيايد يعنی سقوط از ميان سقف شكننده يا سقوط از لبه ها، هر دو نوع خطرات مسبب مرگ و صدمات شديد هستند و هر دو بايد هنگام طراحی ساختمان لحاظ شوند. لذا بايد نكات زير را رعايت نمود:

 • نياز به رفتن روی سقف را به حداقل كاهش دهيد يعنی از پوشش هاي نيازمند نگهداری كم استفاده كنيد.
 • از مصالح پوشش سقف و نورگيرهایی غير ريزشی استفاده كنيد.
 • راه مطمئنی برای دسترسی به سقف پيش بينی كنيد. در صورت امكان، نردبان دسترسی (access hatch) پيش بينی كنيد.
 • خطوط يا نقاط قلاب برای اتصال كمربند ايمنی (harness attachment) هنگام عمليات نگهداری پيش بينی كنيد.
 • در صورت امكان يک بالكن يا سكوی دائمی در پيرامون سقف در نظر بگيريد.

فاصله گذاری و چيدمان نورگيرها را طوری انتخاب كنيد كه امكان رفتن اتفاقی روی آن ها حداقل باشد. در صورت امكان نورگير ها بهتر است قدری بالاتر از پانل های سقف قرار گرفته يا از داخل، زير آن ها توری ايمنی نصب شود.

ملاحظات فاز اجرا جابه جایی ساندوچ پانل و سازه

علاوه بر ملاحظات كار ايمن مشترک برای همه كارگاه های ساختمانی، توصيه های ايمنی خاص زير هنگام كار با ساندويچ پانل ها بايد رعايت شوند:

 1. هنگام كار با پانل ها مراقب لبه هاي تيز رويه ها باشيد. براي حفاظت از دست ها از دستكش استفاده كنيد.
 2. توصيه های مربوط به بلند كردن اجسام سنگين (مثلا مطابق آيين نامه حفاظتی حمل دستی بار مصوب خرداد 1389يا Manual Handling Operations Regulations ) را در مورد بلند كردن پانل ها و ديگر وسايل سنگين رعايت نماييد.
 3. در هنگام ضرورت، بايد پانل ها با اره های رفت و برگشتی بريده شوند (jig saws) و از اره هاي چرخشی (abrasive wheels) پرهيز شود. از عينك محافظ و ماسک گرد و غبار استفاده شود تا كارگر از گرد و غبار و تكه های فلز محافظت شود.

 

ملاحظات بهره برداری جابه جایی ساندوچ پانل و سازه

پس از نصب، ساندويچ پانل ها به خودي خود مساله ايمنی و سلامت خاصی در كاربری معمولی ايجاد نمی كنند. البته در مورد گاز هايي كه ممكن است از برخی مواد عايق متصاعد شود ملاحظاتی وجود دارد. برای مثال، پليمر UF كه برای تزريق در ميان ديوار های دوجداره بنايی در بعضی كشور ها استفاده می شود، گاز سمی از خود متصاعد مي كند، ولی از آنجا كه در صورت رعايت جزئيات اجرایی مناسب، مواد عايق با فضای داخل تماسی ندارند، جاي نگرانی نيست، ولي به هر روی برای كاربری های مسكونی و اداری كه ساكنين ساعات زيادی را در آن سپری می كنند، تهويه مناسب هوا بايد پيش بينی شود.

توسعه پايدار

ساخت و سازها و محيط های ساخته شده به دست بشر، بنيان سلامتی و زندگی راحت براي جامعه هستند. بنابر اين دولت ها و قانون گذاران توجه ويژه ای به اين ساخت و سازها در جهت بهبود و تقويت آن ها معطوف داشته اند. گفتمان توسعه پايدار، درباره ی رسيدن به يک تعادل قابل ادامه يافتن بين معقوليت اقتصادی، سود عمومی و اثر زيست محيطی است. لذا توسعه پايدار لزوما بايد اهداف زير را دنبال كند:

 • حفظ سطحی بالا و ماندگار از رشد اقتصادی.
 • رسيدن به توسعه اجتماعی.
 • جلوگيري موثر از اثرات وسيع زيست محيطی.
 • جستجو جهت رسيدن به طريقی معقول جهت بهره برداری از منابع طبيعی محدود. (با تشويق بازيافت و كاهش توليد انواع زباله)

تمامی عوامل فوق بايد به منظور رسيدن به ساخت و ساز پايدار مورد توجه قرار گيرند. به عنوان يک مشوق براي اين امر، آيين نامه های ساختمانی، حداقل ملزومات استاندارد عملكرد مصالح و سيستم ها را ارتقا داده و گروه های تحقيقاتی در گرايش های مختلف تلاش می كنند صنعت ساخت و ساز را متحول كنند.

ارزيابي چرخه بهره برداری

امروزه نگرانی روز افزونی در خصوص اثر انواع ساخت و ساز بر محيط زيست از طرق زير وجود دارد:

 • تغيير آب و هوای جهان در بلند مدت به سبب استفاده از انرژی پايه كربنی.
 • اتمام منابع تجديد ناپذير زمين.
 • ايجاد تاثيرات زيست محيطی كوتاه مدت ولی شديد در محل كارگاه مانند انتشار مواد شيميايی سمی در خلال عمليات ساخت.

به منظور ارزيابي صحيح اثر زيست محيطی طرح های مختلف عمرانی، يك ارزيابی «گهواره تا گور» برای هر پروژه لازم است كه از استخراج مواد، ساخت مصالح، نصب و اجرا، بهره برداری و نگهداری و بالاخره، جمع آوری و دفع را بررسی نمايد. اين گونه ارزيابی ها را ارزيابی چرخه بهره برداری (Life Cycle Assessment) می نامند كه در عمل انجامشان زمانبر و طاقت فرسا است. لذا، ارزيابی چرخه بهره برداری در آيين نامه های ساخت و ساز الزام نشده است و در حال حاضر، به ندرت انگيزه های مالی كافی برای انجام آن وجود دارد.

با اين حال، نگرانی فزاينده در خصوص تغييرات آب و هوايی، انگيزه های مالی به لحاظ كاهش مصرف انرژی و استفاده از مواد بازيافتی، و خسارت بالقوه ناشی از شكايت كاركنان يا همسايگان صنايع به لحاظ آسيب ديدن سلامتيشان (يا حتی آسيب احتمالی سلامتیشان) به سبب فعاليت آن صنايع، روی هم رفته سبب ايجاد مسئوليت روز افزون برای طراحان شريف و مالكين بنا ها شده است.

در بريتانيا تعدادی ارزيابی چرخه بهره برداری برای برخی ساخت و سازهای پايه انجام شده است و در نشريه Green Guide toSpecification توسط BRE و Oxford Brookes University ارائه شده است. اين نشريه تاثير زيست محيطی هر نوع بنا را بر اساس موارد زير دسته بندی می كند:

 • تغييرات آب و هوايی.
 • اتمام سوخت فسيلی زمين.
 • اتمام لايه محافظ اوزون زمين.
 • انتشار سموم مضر برای انسان ها در هوا و آب.
 • انتشار اسيد. (مانند انتشار گازهایی كه باران اسيدی توليد می كنند)
 • انتشار سموم مضر براي اكوسيستم (منظور انتشار موادی است (معمولا فلزات سنگين)، كه اكوسيستم همسايه را مورد حمله قرار می دهند).
 • يوتروفيكشن (Eutrophication) (منظور توليد نيترات ها و فسفات هاست كه سبب رشد بی رويه جلبک ها شده و در پی آن اكسيژن آب ها را كاهش می دهند).
 • مه-دود (smog).
 • (mineral extraction) استخراج معدنی.

به هر كدام از اين عوامل يك نمره A (بهترين) تا C (بدترين) اختصاص داده می شود و در نتيجه يک نمره ميانگين به نوع ساخت و ساز مربوطه اختصاص می يابد كه ميتوان آن را «رده توازن» آن نوع بهره برداری ناميد.

بر اساس طبقه بندی فوق، ساختمان های صنعتی فلزی و سقف های ساندويچ پانل نمره توازن A را كسب می كنند زيرا در بيشتر عوامل فوق الذكر نمره بالا كسب مي كنند. نمره توازن بالايی كه ساختمان های ساخته شده با ساندويچ پانل كسب می كنند، نشان دهنده مزيت ويژه استفاده از يک سيستم سقف سبک با مقدار مصالحی كمتر در مقايسه با ساير سيستم های تجاری است.

به طور كلی، سيستم های پوشش فلزی ساختمان ها دارای شاخص توازن خوبی هستند زيرا امكان بازيافت فلز به كار رفته در آن ها وجود دارد. اگر چه سيستم های ورق های فلزی در پايان عمر ساختمان معمولا به همان صورت قابل استفاده مجدد در ساختمان ها نيستند، خود مصالح را ميتوان فراوری نموده و برای كاربردهای ديگر بازيافت نمود. به طور مشابه، هنگام ساخت ورق ها نيز ممكن است از فلز بازيافتی استفاده گردد. هر دوی اين عوامل اثر مخرب بر محيط زيست را از طرف سيستم های فلزی كاهش می دهد، به خصوص كه روش های بازيافت در صنايع به طور روز افزون ارتقا می يابند.

سيستم های سقف و پوشش فلزی كه به خوبی مشخصاتشان تعيين شده باشد و به خوبی اجرا شده باشند خواهند توانست هوابندی مطلوبی ارائه داده و فرار گرمايی از سازه را به خوبي در محدوده پيش بينی شده طراح نگه دارند درحالی كه كاركرد مصالح بنايی در واقع به كارگران كارگاه بستگی دارد و تا حدی غير قابل پيش بينی خواهد بود.

 ISO 14001

به طور روز افزون، سازمان ها استاندارد ايزو 14001 را در روندهای مديریتشان حاكم می كنند. اين استاندارد، ملزومات سيستم مديريت زيست محيطی را مشخص می كند. ايزو 14001 به جنبه زيست محيطی فعاليت هايی از سازمان كه تحت كنترل سازمان است معطوف می باشد و لذا به طراحی، تهيه و نگهداری از ساختمان های جديد نيز توجه دارد. لذا تيم طراحی هر پروژه كه تحت كنترل سازمان باشد بايد نشان دهد كه عملكرد يک طرح توسعه مطلوب بوده و در جای مناسب، يک برنامه زيست محيطی (Environmental Plan) ارائه نمايد تا از كمينه شدن اثرات مخرب پروسه ساخت و ساز اطمينان حاصل گردد. 14001 ISO برای هر سازمانی كه موارد زير را در نظر دارد، مناسب خواهد بود:

 • يك سيستم مديريت زيست محيطی را ايجاد، استفاده و به طور منظم بهينه نمايد.
 • از تطابق فعاليتش با سياست محيط زيستی كه اعلام كرده است اطمينان حاصل نمايد. (لزوم اعلام اين گونه تعهدات زيست محيطی بديهی است)
 • از پيروی از قوانين زيست محيطی اجباری و آيين نامه های مربوطه اطمينان حاصل كند.
 • از طريق يك شخص حقوقی ثالث، گواهينامه مطلوبيت سيستم مديريت زيست محيطی دريافت كند.

مراجعه به اين گونه استانداردهاي مديريت زيست محيطی می تواند آگاهی های ضروری، به منظور برآوردن تقاضا های پيچيده دنيای امروز كه روز به روز بيشتر به مسائل زيست محيطی توجه می كند را در اختيار ما قرار دهد.

 

پايش و نگهداری جابه جایی ساندوچ پانل و سازه

اگر چه ساندويچ پانل هاي سقفی و ديواری جهت سال ها بهره برداری مطمئن ساخته می شوند، اجرای يک برنامه بازديد منظم، عمر پانل ها را افزايش خواهد داد.

مشابه تمام انواع مصالح پوشش سقف يا ديوار ساختمان ها، ساندويچ پانل ها گاهی دچار آسيب می شوند. معمولا وسايل نقليه هنگام مانور با پوشش ديوار برخورد نموده و آن را سوراخ كرده يا تو رفتگی ايجاد می كنند. برخی از پوشش ها را ميتوان با يك ورق فلزی هم شكل پوشش مجدد نمود در غير اين صورت، تعويض مقطع آسيب ديده بيرونی مستلزم برداشتن كل پانل خواهد بود و بسته به نوع پانل و جزئيات ساختمان، اين امر به معنی برش دادن ديگر پانل ها و برداشتن برخی پانل های آسيب نديده نيز خواهد بود.

مانند ساير مصالح ساختمانی، ورق يا پانل تعويضی ممكن است دقيقا همرنگ با مصالح اصلی نباشد زيرا رنگ ها عموما با گذشت زمان هوا زده می شوند. تو رفتگی های جزئی روی بام ها را می توان به حال خود رها كرد البته به شرط اين كه زيبايی اهميت نداشته و رويه فلزی نيز سوراخ نشده باشد. با اين حال، هر گونه آسيب به اندود يا رويه های فلزی بايد با احتياط ترميم شده و همواره تحت نظر باشد تا از خوردگی زودرس جلوگيری شود. اين رويه در خصوص ديوارها معمولا پذيرفته نيست زيرا زيبايی در ديوارها با اهميت تر از سقف هاست. لذا محل های آسيب ديده بايد مطابق با راهنمای نگهداری سازنده ترميم شوند.

 

بچه سوله

بچه سوله

  اینکه سوله چیست و چه کاربردی دارد در سایت به طور کامل و جامع

مراحل سوله سازی

مراحل سوله سازی

  مراحل سوله سازی: قصد داریم در این مقاله آموزشی تمامی نکاتی که برای مراحل

پشم سنگ

پشم سنگ

  اینکه دقیقا پشم سنگ چیست و چه کاربردی دارد و در کجا استفاده می شود