ساندویچ پانل پیش ساخته

فهرست مطالب

ساندویچ پانل پیش ساخته | ساندویچ پانل پیش ساخته ارزان + عکس

 

ساندویچ پانل پیش ساخته از ورقهاي فلزي اندود شده استاندارد در كارخانه استفاده مي شود ساندویچ پانل پیش ساخته با عايق اورتان، با تزريق پيوسته ساخته مي شوند

ساندویچ پانل پیش ساخته همان طور كه قبلا در کاربرد ساندیچ پانل ها اشاره شد، براي ساخت ساندويچ پانل هاي ساختماني،ساندویچ پانل پیش ساخته  از ورقهاي فلزي اندود  شدهي (coated) استاندارد (كه گاهي به تنهايي براي پوشش بناها به كار مي روند) در كارخانه استفاده مي شود. ساندويچ پانلهاي با عايق اورتان، به روش تزريق مجزا يا با تزريق پيوسته ساخته مي شوند. در صورت استفاده از چسب مي توان از مواد عايق ديگر نيز استفاده نمود.

ساندویچ پانل پیش ساخته با تزريق مجزا 

در اين روش،  ورقههاي رويي و زيرين، در يك فاصله معين از يكديگر زير دستگاه پرس يا فكي قرار  ميگيرند سپس مواد اورتان با مايع مخصوص مخلوط شده و مخلوط به داخل  فاصلهي دو ورق تزريق  ميشود. مواد شيميايي با هم واكنش داده و عايق را تشكيل  ميدهند كه در ميان پانل، منبسط شده و كاملا آن را پر  ميكند. پس از گيرش مغزه، پانل آماده شده از دستگاه خارج مي شود.

در اين روش، پانلها به صورت پيوسته توسط يك ماشين بزرگ ساخته  ميشوند. رويه هاي بيروني و داخلي از رولهاي مربوطه باز شده و با نورد غلطكي به شكل پروفيل مورد نظر در  ميآيند. سپس پيش حرارتدهي شده به طرف خط  برهمنهي مي روند كه مقادير دقيق مخلوط شيميايي را روي رويه خارجي قرار داده و بلافاصله پس از آن رويه هاي داخلي و بيروني به هم نزديك شده به طرف ماشين لايه ساز  ميروند و همزمان ماده شيميايي منبسط شده و فضاي خالي را پر مي كند. مغزه در حالي كه پانل از ميان دستگاه  ميگذرد  ميگيرد و در زمان خروج از انتهاي خط به طول مورد نظر برش زده مي شود.

اين روش نياز به يك ماشين بزرگ دارد ولي اقتصادي ترين روش براي توليد حجم زيادي از ساندويچ پانل است.

ُاندویچ پانل پیش ساخته

 

در گذشته از مواد شيميايي منبسط كننده (chemical blowing agents) حاوي كلروفلوروكربن (CFC11) استفاده مي شد ولي امروزه در غرب كمتر از اين ماده استفاده  ميشود .

استفاده از چسب 

در اين روش عايق خودچسب نيست و  رويهي داخلي، ماده عايق و  رويهي خارجي با استفاده از چسب به يكديگر متصل مي شوند. اين روش بيشتر براي ساختن پانلهاي ديوار جهت مصارف آرشيتكتي با  رويههاي تخت يا داراي پستي و بلنديهاي ريز  مناسب است. پانلها در اين روش تا طول 4 متر قابل تهيه هستند.

اجزاي مربوطه به چسب آغشته شده سپس با دقت سرهم بندي مي شوند. پروسه ساخت معمولا با قرار دادن پانلها زير پرس و يا گذراندن آنها از ميان غلطك تكميل مي شود.

كاربرد ساندویچ پانل پیش ساخته  

 

از قديمي ترين موارد كاربرد ساندويچ پانل مي توان به هواپيماهاي Mosquito در دهه 1940 اشاره نمود كه در آن تخته سه لايي به عنوان پوسته بكار رفته و چوب بالسا نقش هسته را در ساخت بدنه هواپيما داشته است. هنوز هم بسياري از اجزاي هواپيما ساختاري مشابه ولي از جنس آلومينيوم دارند. امروزه ساندويچ پانل، از هواپيماهاي پيشرفته تا درهاي اتاقها در ساختمانها كاربردهاي متعددي پيدا كرده است.

در اينجا كاربرد ساندويچ پانل در پوشش بناها مورد نظر  ميباشد. در اين خصوص، المانهاي مختلف تشكيل دهنده  اينگونه بناها را  ميتوان در سه  لايهي متوالي از نظر قرار گيري، به اين ترتيب ذكر نمود:

 

  • قاب فولادي اصلي (primary steel frame)، كه شامل ستونها، تيرهاي اصلي (rafter) و بادبندها  ميشود. (مثال نشان داده شده از قابهاي دو بعدي (portal frames) تشكيل شده است ولي براي انواع ديگر فريمها هم، مطالب ارائه شده در اينجا قابل استفاده است)
  • فولاد كمكي شامل ريلهاي جانبي و تيرريزي. اين اعضا سه هدف را برآورده ميكنند:
  1. a. تكيه گاهي براي پوشش خواهند بود
  2. b. انتقال بار وارده بر پوشش به قاب اصلي
  3. c. گيرداري اضافي براي اعضاي فولادي اصلي فراهم مي كند

3- پوشش سقف و ديوار كه كاركرد آن برخي يا تمامي موارد زير خواهد بود:

a. جداسازي فضاي داخل و بيرون

b. انتقال بار به فولاد كمكي

  1. c. افزايش گيرداري فولاد كمكي d. عايق بندي گرمايي e. عايق بندي صوتي
  2. f. جلوگيري از گسترش آتش سوزي g. هوابندي ساختمان

ساندویچ پانل پیش ساخته

 

پوشش معمولا شامل اجزاي تكميلي از جمله پنجره ها، نورگيرها، هواكش ها و آبروها (gutters) نيز خواهد بود.

نكته مهمي كه بايد به آن توجه نمود اين است كه طراحي بهينه سازه ساختمان همان قدر كه به تك تك اجزاي فوق بستگي دارد، به اندركنش آنها نيز وابسته است. بنابراين، طراحان مي بايست براي طرح سازه تمامي اجزا را باهم در نظر گرفته و براي مثال نوع و جزئيات پوشش را همراه با تير و ستونهاي اصلي طراحي كنند نه اين كه نوع پوشش را به انتخاب پيمانكار پوشش قرار دهند. در اينجا به كاربرد ساندويچ پانل در پوشش ساختمان  ميپردازيم. به لحاظ كاربرد، ساندويچ پانل برحسب اين كه در سقف يا در ديوار به كار رود، به دو نوع اصلي سقفي و ديواري تقسيم مي شود.

ساندویچ پانل های سقفی

 

ساندويچ پانل سقفي براي بيشتر كاربردهايي كه در آنها سقف سبك ضروري است، مناسب هستند. بدين منظور، واضح است كه سقف بايد شيب دار باشد. البته شيب مي تواند بسيار كم باشد (برخي سيستمها براي شيب 1 درجه طراحي شده اند).

پانلهاي سقفي متناسب با ابعاد ساختمان در كارخانه تهيه مي شوند. دو انتها و طرفين هر پانل طوري آماده  ميشوند كه درزهاي آب بند و مطمئني را بتوان به آساني در محل اجرا نمود. پانلها به فريم بندي زيرين متصل مي شوند. اين فريمها معمولا تيرريزي از پروفيلهاي فولادي است (steel purlins). اتصال با استفاده از پيچهاي مته  اي خودرو (self‐drilling/self‐tapping) انجام مي شود. جزئيات لبه پانلهاي سقفي معمولا با قطعات كاربردي ديگر همان توليد كننده، مانند پنجره هاي سقفي، بازشوها و آبروهاي كناره، سازگار هستند.

شكل ظاهري و مشخصات فني پانل سقفي

سيستمهاي پانل سقفي به دو دسته كلي تقسيم مي شوند:

  1. پانلهاي پيچ پيدا (through‐fixed) كه برجستگيهاي مقطع آنها به شكل پله   هاي ذوزنقهاي شكل است و در آنها ورق بيروني در كنار و انتهاي پانل، طولي اضافي نسبت به ورق زيرين دارد. اين پانلها با روش سنتي همپوشاني كناري و همپوشاني انتهايي براي سقفهاي داراي شيب 4درجه و بيشتر مناسبند.

پانلهاي پيچ مخفي (concealed‐fixed) كه در سقفهاي با شيب تمام شده كمتر، تا شيب 1 درجه  نيز مي توانند به كار روند، داراي پروفيلي هستند كه به  گونهاي طراحي شده است كه داراي اتصال ناپيدا باشند. درزهاي جانبي در مقطع اين پانلها در محلي بالاتر از مسير آبروي مقطع تعبيه مي شود (روي تاجهاي مقطع). لذا اين پانلها  همپوشاني كناري به صورت پانلهاي پيچ پيدا ندارند وبهتر است اين پانلها از تاج شيرواني (ridge) تا پايين شيب شيرواني ( eave ) يك تكه باشند تا از هم پوشاني انتهايي هم پرهيز شود.

ساندویچ پانل پیش ساخته

 

پانل هاي سقف معمولا شامل يك رويه ي بيروني (weather sheet) فولادي پيش اندود شده به ضخامت 0.5 تا 0.7 ميليمتر يا آلومينيومي به ضخامت 0.7 تا 0.9 ميلي متر هستند. رويه ي داخلي (liner sheet) معمولا داراي شكل مجوف ريزتري است و براي تامين دكوراسيون داخلي، سفيد رنگ  ميباشد.

پانل ها براي اين كه بازه ي مناسبي از عملكرد گرمايي و مقاومت مكانيكي را بدست دهند و الزامات ساختمان ها را تامين كنند، با ضخامتهاي متنوع ساخته  ميشوند، كه معمولا بين 40 تا 100 ميليمتر است. معمولا كمترين ضخامت موجود براي يك محصول طوري انتخاب مي شود كه عبوردهي گرمايي را به حداكثر مجاز (معمولا U=0.45 W/m2K) محدود كند. عرض پانل، بسته به توليدكننده متفاوت و معمولا بين 900 تا 1200 ميليمتر است.

طول پانلها معمولا بواسطه الزامات حمل و نقل و الزامات دسترسي در سايت محدود  ميشود نه بواسطه امكانات توليد كننده. طول 14 متر طبيعي محسوب شده و پانلهايي با طول 30 متر نيز توليد  شدهاند. بايد هنگام نصب اين پانلها از دستورالعمل هاي صحيح جابجايي در سايت كه توليد كننده ارائه مي كند استفاده نمود.

وزن پانلها بسته به جنس و ضخامت  رويههاي فلزي خارجي و داخلي و ضخامت مغزه عايق متفاوت و معمولا بين 10 تا 15 كيلوگرم بر متر مربع براي  رويههاي فولادي و 6 تا 10 كيلوگرم براي رويه هاي آلومينيومي مي باشد.

بال انتها

پانلهاي سقفي در طولهاي پيش برش شده تدارك  ميشوند. هنگام برش، رويه داخلي و مغزه عايق در انتهاي پانل قدري عقبتر نسبت به رويه خارجي  بريده مي شوند تا  يك بال جهت هم پوشاني يا در صورت لزوم  يك آبچكان در پايين شيرواني ايجاد شود. با اين كار مقداري از عايق نمايان  ميشود ولي معمولا، نياز به تمهيد خاصي براي حفاظت از آن در محل آبچكان پايين شيرواني يا در جوي ميان دو شيرواني مجاور (valley condition)  نيست.

ساندویچ پانل پیش ساخته

براي ايجاد يك درز آب بند و هوا بند (weather‐tight)، درز هم پوشاني انتهايي پانلها نياز به درزگير و پيچ در محل هم پوشاني دارد.

بال كنار ساندویچ پانل پیش ساخته

 

روشهاي پيوستن پانلها از كنار بستگي به نوع پانل مربوطه دارد (پيچ پيدا يا پيچ مخفي). پانلهاي پيچ پيدا، يك بال هم پوشاني كناري دارند كه بايد در محل نشيمن درزگيري شده و با پيچهاي خودرو در فواصل حدود 400 ميليمتري محكم شوند.

پانلهاي پيچ مخفي (نامهاي مختلفي براي اين نوع پانلها به كار رفته است:  raised seam/clip fix/standing seam/concealedfixing / secret fix) ممكن است همپوشاني كوچكي داشته يا در كناره پانلها لب به لب شوند (butt together). سپس درز آنها با يك كلاهك مجزا پوشانده مي شود.

پيچ و پرچ

پانلها معمولا مته اي و خودرو ((self‐tapping / self‐drilling هستند. اين پيچها داراي يك واشر هستند كه آب بندي دور پيچ  روي ورق بيروني را تضمين مي كند و نيز داراي دو مرحله رزوه هستند كه يكي در رويه پاييني فرو مي رود و يكي رويه بالايي را محكم مي كند. پانلها را مي توان در قسمتهاي برآمده يا در قسمتهاي فرورفته پروفيل پيچ كرد. دقت كنيد كه فستنرها نبايد كمتر يا بيش از اندازه محكم شوند تا از ايجاد آب بندي مناسب اطمينان حاصل شود.

ساندویچ پانل پیش ساخته

 

جزئيات اجرا ساندویچ پانل پیش ساخته

جزئياتي كه در اين بخش نشان داده شده اند، نمونه اتصالات متداول براي پانلهاي سقفي را نشان مي دهند

البته سيستمهاي خاص توليدكنندگان ممكن است متفاوت باشد و بايد همواره از توصيه هاي توليد كننده پيروي نمود.

ساندویچ پانل پیش ساخته
جزئيات تاج سقف

 

ساندویچ پانل پیش ساخته
جزئيات پايين شيرواني
ساندویچ پانل پیش ساخته
جزئيات انتها و ابتداي سقف

 

عملكرد سازه اي ساندویچ پانل پیش ساخته

عملكرد سازه اي پانلهاي سقف را دو رويه بالا و پايين و مغزه مياني تعيين مي كنند. به طور كلي، مقاومت تركيبي پانل كه معمولا در فواصل 2 متري روي تكيه گاه ها پيچ مي شود، بسيار بيش از مقدار لازم براي مقاومت در برابر بارهاي برف، باد و بارهاي حين اجرا است. در هر پروژه، مهندس سازه مسوول تعيين و اعلام بارها و فواصل لازم تيرريزيها براي پوشش مي باشد. فاصله تيرريزي ها بستگي به توانايي باربري پانل سقف خواهد داشت. بارگذاري بايد بر اساس آيين نامه   519 باشد.

بايد به محلهايي كه احتمال تجمع مضاعف برف (snow drifting) وجود دارد، مانند پشت ديوارها (parapets) و دره ها، و محلهايي كه نيروي بالا كشنده باد زياد است، يعني تاج شيرواني (ridge)، پايين شيرواني (eaves) و ديوارهاي مثلثي شكل ابتدا و انتهاي شيرواني (verge ) توجه داشت. در اين نقاط احتمالا استحكام پيچها كنترل كننده مي باشد.

معمولا جداول بار مجاز ساندويچ پانل توسط توليد كننده ارائه مي شود. اين جداول بايد بر اساس آيين نامه مناسب  تهيه شده باشد و بار مجاز پانل سقف براي مقاومت در برابر بار برف، مكش باد، و فشار باد را با در نظر گرفتن تنش ناشي از دماهاي داخلي و خارجي نشان دهد. در اين جداول معمولا شرايط تك دهانه، دو يا چند دهانه به همراه معيار تغييرمكان مجاز بكار رفته ( deflection criteria ) اعلام مي شود. نمونه اي از اين جداول  در شكل 31 نشان داده شده است:

 

بار ناشي از دما به ويژه اهميت دارد زيرا سبب ايجاد انحناي گرمايي در هر دو جهت طولي و عرضي در پانل، مابين نقاط اتصال شده و تنش قابل توجهي در ورقها (facings) ايجاد مي كند. به طور كلي، رنگهاي تيره مي توانند به دماهاي بالاتري برسند و اثر اعوجاجي گرما را شديدتر كنند.

تكيه گاه پانلها 

تيرريزي جهت تكيه گاه پانلها بايستي تخت، ممتد و موازي با صفحه پانل باشد. رواداري جايگذاري فلنجهاي تيرريزي (اصطلاحا پشت زِديها)  معمولا طبق استاندارد » BS5950/600  – رواداري فاصله تيرريزيها « تعيين  ميشود. خرد شدن پانلها در نقاط تكيه گاهي بحراني در نظر گرفته نمي شود زيرا عرض تكيه گاهها بزرگتر از 50  ميليمتر اختيار مي شود. جزئيات هم پوشاني انتهاي پانلها ممكن است حتي عرض تكيه گاهي بزرگتري را ديكته كند.

 

 منافذ و بازشوها

سوراخهاي تا قطر 200 ميليمتر جهت عبور  لولهها يا داكتها معمولا نياز به فريم بندي اضافي جهت تكيه گاه ندارد. جاهايي كه بازشوهاي بزرگتر جهت نورگيرها، هواكشها (mechanical vents) يا ديگر موارد بزرگ يا سنگين در سقفها ضروري باشد، تيرريزي اضافي ممكن است ضروري باشد.

روشهاي آب بندي (sealing/weathering) موثري براي انواع سوراخها (penetrations) روي بامهاي با شيبهاي مختلف وجود دارند. جزئيات مربوطه توسط سازنده ساندويچ پانل ارائه مي شود.

 

 اتصال پانلها

همواره بايد توصيه هاي سازنده ي ساندويچ پانل جهت روش اتصال رعايت شود. بايستي در جاهايي كه مكش موضعي باد وجود دارد، ظرفيت اتصالها افزايش داده شود.

 

آتش 

پانلهاي سقف بايد از نفوذ آتش از خارج جلوگيري نموده و گسترش شعله روي سطوح را محدود كنند. ساندويچ پانلها در صورتي كه طبقه بندي AA از استاندارد 3 BS476 Part و سطح كلاس O را طبق Building Regulations تامين كنند، الزام فوق را نيز تامين خواهند نمود يعني به نحو مطلوبي جلوي نفوذ و گسترش آتش را مي گيرند. سطح كلاس O به معني گذراندن آزمايش  6 BS476 Part and 7 است.

ساندويچ پانلهاي سقفي ممكن است نياز به حفاظت اضافي در محل پيوستن سقف و ديوار جدا كننده تا 1.5 متر در هر طرف داشته باشند. ورقهاي حفاظت از آتش سوزي در اين مكانها قابل استفاده هستند.

 بازشوها

بيشتر سقفها داراي تعدادي هواكش، دودكش يا واحدهاي تهويه هستند كه سطح هوابندي شده (weatherproof) سقف را قطع مي كنند. اين سوراخها بايد با دقت در روند ساخت سقف لحاظ شوند تا از جمع شدن آب (ponding)، تخريب اندود (coating) و نفوذ آب به داخل جلوگيري شود. به اين منظور، بسته به نوع پروفيل پانلها، شيب سقف، شكل، اندازه و مكان بازشو روي سقف، روشهاي متنوعي بكار  ميرود. بعضي از روشها عملكرد پانلها را تحت الشعاع قرار مي دهند. بعلاوه، بعضي از اين روشها بايد هنگام اجراي سقف انجام شوند و بعد از اجراي سقف قابل اضافه شدن نيستند.

روش متداولي كه در تمام شرايط قابل استفاده است، درزگيري GRP در محل است (site‐applied GRP soaker). اين روش، زهكشي پيرامون بازشو را تامين نموده، روي هر نوع پروفيل با هر شيب قابل اجرا است، نياز به بارانگير پوشاننده تا تاج سقف نداشته، همزمان با اجرا يا پس از ساخت سقف قابل نصب است. MCRMA تعدادي آزمايش هوابندي (weathering test) انجام داده و نتايج اين روش رضايت بخش بوده است.

 

ساندویچ پانل پیش ساخته
نمونه جزئيات بازشو در سقف

 

 پانل هاي ديواره ساندویچ پانل پیش ساخته

ساندويچ پانل ها به عنوان ديواره و نماي ساختمانها بكار  ميروند. ساندويچ پانلهاي ديواره را مي توان در دوجهت خواب عمودي يا خواب افقي اجرا نمود. پروفيل سطح خارجي  مي تواند ذوزنقه اي (trapezoidal)، شانه اي (micro‐rib)، شطرنجي (mini‐box) يا صاف باشد.

بسياري از سيستمها پيچ مخفي (secret fix design) هستند.

مشخصات پانل هاي ديواري 

در ساندويچ پانل ديواري، ورقهاي خارجي فولادي يا آلومينيومي با ضخامت فلز (substrate thickness) 0.5 تا 0.7 ميليمتر هستند.

بسته به شكل پروفيل ورق خارجي، و نوع عايق، ضخامت پانل از 40 تا 100 ميليمتر مي باشد. حداقل ضخامت پانل معمولا متناظر با عبوردهي گرمايي 0.45 وات بر مترمربع درجه است. هسته هاي ضخيمتر عملكرد گرمايي بهتري به ارمغان آورده، مقاومت مكانيكي و سختي بيشتري را سبب مي شوند.

ساندويچ پانل ديواري در عرضهاي مختلف توليد  ميشوند كه بازه آن 30 تا 120 سانتي متر است. ساندويچ پانلهاي با هسته اورتاني تزريق شده، معمولا تا طول 10 متر (و گاهي بيش از 10 متر) توليد مي شوند. ساندويچ پانلهاي چسبي معمولا تا طول 4 متر توليد مي شوند. شكل 33 تعدادي از انواع پروفيل رويه خارجي ساندويچ پانلهاي ديواري را نشان مي دهد.

ساندویچ پانل پیش ساخته
انواع متداول پروفيل رويه ساندويچ پانل ديواري

 

درز جانبي پانل ها 

جزئيات درز جانبي ساندويچ پانلهاي ديواري معمولا به صورت شيار و زبانه است كه درزبندهاي كارخانه اي در آن جايگذاري شده اند.

بنابراين نيازي به درزگيري اين درزها در سايت اجرايي نيست. درزهاي جانبي به نوعي طراحي شدهاند كه درزها نامشخص باشند. برخي از انواع معمول جزئيات در شكل 34 نشان داده شده اند.

ساندویچ پانل پیش ساخته
درز اتصال جانبي پانل ديواري

پانلهاي منحني و خم

برخي ساندويچ پانلها را مي توان به شكل خميده يا منحني توليد نمود. با استفاده از اين پانلها، درزهاي لبه مشكلي ايجاد نكرده و ظاهري دقيق در پيرامون پوشش ساختمان حفظ مي شود. پانلهاي پيش شكل داده شده ما را از بارانگيرها (flashes) بي نياز كرده، و عايق بودن گرمايي لازم را حفظ مي كنند.

جزئيات اجرايي 

ساندويچ پانلهاي ديواري به يك فريم بندي كمكي متصل مي شوند كه از فولاد گرم نورد، فولاد سرد نورد شده، بتن يا چوب ساخته مي شود. دو روش براي اتصال پانلها به فريم كمكي وجود دارد. كه شامل روش پيچ عبوري از پانل (direct through) و روش چفتي (panel clips) است كه به منظور پوشاندن درزهاي اتصال مورداستفاده قرار  ميگيرد.

بارانگير (flashing) يا قطعات تزئيني معمولا با پيچهاي كمكي ( stitching screws) يا پرچهاي همرنگ به پانلهاي ديواري متصل مي شوند.

درزهاي مختلف پانلها و چينشهاي مختلف بارانگيرها را براي هر دو سيستم پانلهاي ديواري خواب افقي و  خواب عمودي نشان مي دهند.

براي دستيابي به ظاهر و مقاومت بهينه، رعايت رواداري صحيح توصيه شده براي هر نوع ساندويچ پانل، هنگام برپاسازي سازه زيرين مهم است. معمولا رواداري بين فلنجهاي ريلهاي مجاور، 1/600 فاصله ريلها مي باشد. اين امر خصوصا براي پانلهاي مسطح (flat panels) حياتي است زيرا انعكاس نور از سطح پانلها، هر گونه تغييرات در پانلها و فريمبندي را بزرگنمايي كرده و مشكلاتي در ظاهر بنا ايجاد مي كند. رواداري تختي پانلها بايد بين سازنده و  مصرفكننده از ابتدا در پيمان ذكر شود.

 

عملكرد سازه اي ساندویچ پانل پیش ساخته

پانلهاي ديواري معمولا تنها در معرض فشار باد و بار مكش باد هستند. با اين حال، امكان اعمال بار  ضربهاي نيز بايد در نظر گرفته شود. در هر پروژه، مهندس سازه مسوول تعريف و مشخص كردن بارهاي باد و فواصل تكيه گاهي پوشش  ميباشد. مهندس سازه بايد با ميزان در معرض بودن ساختمان (building exposure)، ضريب شكل و ديگر پارامترها آشنا بوده، آيين نامه 519 و ديگر اطلاعات تاييد شده را جهت تعيين فشارهاي موضعي و عمومي باد بكار برد.

بچه سوله

بچه سوله

بچه سوله چیست؟ بچه سوله چه کاربردی دارد قیمت اینکه سوله چیست و چه کاربردی دارد در سایت بطور کامل و جامع بیان شده است

مراحل ساخت سوله صنعتی

مراحل ساخت سوله صنعتی

جهت ساخت سوله صنعتی زیر نظر سازمان صنایع مراحل زیر طی می گردد: سوله‌ها یکی از مهم‌ترین سازه‌های صنعتی هستند و انواع مختلفی دارند. سوله‌ها

مراحل سوله سازی

مراحل سوله سازی

مراحل سوله سازی چیست؟ آموزش مراحل سوله سازی – پانل کاران مراحل سوله سازی :قصد داریم در این مقاله آموزشی تمامی نکاتی که برای مراحل