نكات پيماني و قراردادي

نكات پيماني و قراردادي

نکاتی پیمانی و قرارداد

 

نكات پيماني و قراردادي بگونه ای است که تمامی موارد از جمله کارفرما ، معمار ، مهندس سازه و… بیان شده چگونه نکات پیمانی و قراردادی را در پروژه بکار ببریم .

نكات پيماني و قراردادي تيم پروژه 

همان گونه كه طراحي بهينه سازها،  مستلزم در نظر گرفتن فعل و انفعالات بين اجزاي تشكيل دهنده سازه ساختمان است. ( قاب فلزي اصلي، مقاطع فلزي كمكي و پوشش)، بهره وري و ايمني طرح و ساخت، نيز بستگي به تعامل خوب بين اعضاي تيم پروژه دارد. اين امر به خصوص در مورد پوشش ساختمان حائز اهميت است، چراکه طراحي و ساخت معمولا نيازمند به ارائه اطلاعات توسط سازمانهاي مختلف و اشخاص متعدد مي باشد. در اينجا بازيگران اصلي را در اين پروسه شناسايي كرده و نقش و وظايف اصلي آنها را بررسي  مينماييم.

نكات پيماني و قراردادي كارفرما 

كارفرما ، شخص يا سازماني است كه به دنبال تامين ساختمان براي خود است.  سازمان هاي كارفرما ممكن است بخش خصوصي، كه تجارت اصلي آن تامين و فروش ( يا ليزينگ) ساختمان است، باشد يا ساير تجارتهاي بخش خصوصي، مانند خرده فروشان يا بنكداران يا اين كه سازماني دولتي باشد. معمولا نقش و وظايف كارفرما در طول پروژه بستگي به ماهيت كارفرما خواهد داشت. در حالي كه بعضي از سازمانها ترجيح  ميدهند طراحان بيرون از سازمان را به كار گيرند  (معماران و مهندسان سازه)، ديگر سازمانها كارمندان طراح داخلي خود را براي انجام طراحي مطلوب و تدوين مشخصات فني به خدمت مي گيرند.

نكات پيماني و قراردادي معمار

در پيمانهاي معمول جهت ساخت بناها، معمار (Architect) شخص يا سازماني است كه مسووليت طراحي ساختمان، شامل نقشه داخلي، بهره دهي (functional performance)، و نماي بيروني را بر عهده  ميگيرد. اگرچه معمار به طور معمول طراحي سازه اي نمي كند، تصميمات وي اغلب فرم سازه اي ساختمان را تعيين خواهد كرد (فاصله لازم ستونها و مكانهاي قابل بادبندي). معمولا معمار است كه نوع پوشش ديوار و سقف را تعيين مي كند، گرچه هميشه اين طور نيست، براي مثال در برخي  پروژههاي طرح  و اجرا.

نكات پيماني و قراردادي مهندس سازه 

مهندس سازه شخص يا سازماني است كه مسووليت طراحي سازه اي قسمتهاي دائمي كار را بر عهده دارد. وظايف وي شامل تامين ملزومات طراحي ايمن، مانند Construction (Design and Management) Regulations ، جهت اطمينان از برپاسازي و احيانا جمع آوري ايمن سازه نيز خواهد بود. بسته به طبيعت توافقات پيماني بين كارفرما و طرفهاي ديگر، اين نقش را ممكن است يك مشاور، يك پيمانكار طرح و ساخت و يا يك پيمانكار متخصص كارهاي فولادي بر عهده گيرد. اغلب، در تامين ساختمانهاي صنعتي، طرح كامل سازه توسط پيمانكار فولاد انجام  ميشود. طرح كامل شامل مشخصات تيرريزي و ريلهاي جانبي نيز  ميشود.

پيمانكار اصلي 

پيمانكار اصلي (Main Contractor) سازماني است كه توسط كارفرما جهت ساخت قسمت هاي دائمي كار به كار گرفته  ميشود. به سبب طبيعت متنوع فعاليتهاي ساخت سوله یا سازه  و مهارت هاي تخصصي و ابزار مورد نياز ، معمول است كه پيمانكار اصلي، تعدادي پيمانكار دست دوم متخصص را به كار  ميگيرد تا كارهاي خاص مانند طراحي، توليد، حمل، برپاسازي و پوشش قاب فولادي را انجام دهند. با اين حال، مسووليت تمام كارهاي دائم و كارهاي موقت مرتبط بر عهده پيمانكار اصلي است همان طور كه تامين سلامت و ايمني در كارگاه هم بر عهده او خواهد بود.

برای خرید و نصب سوله و ساندویج پانل با مشاوران پانل کاران در تماس باشید.

021-77712017—09125889810

پيمانكار فولاد 

پيمانكار فولاد توسط پيمانكار اصلي يا گاهي كارفرما، جهت طراحي، توليد، حمل (supply) و برپاسازي قاب سازهاي فولادي و ديگر اجزاي مربوطه از جمله تيرريزي و ريلهاي كناري به كار گرفته  ميشود. در يك پروژه طرح و ساخت، پيمانكار فولاد، ممكن است طراحي اعضاي فولادي و اتصالات آنها را علاوه بر كارهاي معمول جهت توليد و برپاسازي برعهده داشته باشد. در اين حالت، پيمانكار فولاد، برخي يا تمامي مسووليتهاي مهندس سازه از جمله مسائل ايمني را نيز برعهده خواهد داشت.

پيمانكار پوشش 

پيمانكار پوشش سازماني است كه توسط پيمانكار اصلي يا كارفرما جهت نصب پوشش سقف يا ديوار بكار گرفته شده است. كار پوشش ممكن است يك پيمان دست دوم در پيمان برپاسازي سازه فولادي باشد. با اين حال، از آنجا كه نصب  موفقيتآميز پوشش وابسته به برپاسازي دقيق المانهاي فولادي اصلي و كمكي است، اهميت دارد كه پيمانكار پوشش و پيمانكار فولاد با يكديگر مستقيم يا غير مستقيم از طريق پيمانكار اصلي ارتباط داشته، تا از  دوبارهكاريهاي پرهزينه پرهيز شود.

نكات پيماني و قراردادي توليد كنندگان قطعات 

پوسته ساختمان شامل اجزاي متعددي است، از اتصالات خاص گرفته تا پانلهاي بزرگ. در بيشتر موارد، شخصي كه مشخصات فني اجزا را تعيين  ميكند، از اطلاعات فني ارائه شده توسط توليدكننده بهره مي گيرد كه شامل اطلاعات مربوط به عملكرد قطعات در شرايط بهره برداري و جداول باربري پانلها است. در برخي موارد، توليد كنندگان، نرم افزار طراحي نيز فراهم نموده يا خدمات طراحي ارائه مي دهند.

مشخصات فني پوشش 

هوابندي 

بايد توجه داشت كه هر نوع پوشش بام را نمي توان براي سقفهاي كم شيب تعيين نمود. نويسندگان مشخصات فني مي بايست با دقت به اين امر توجه داشته باشند كه حداقل شيب توصيه شده توسط توليد كننده پانلها چقدر است. به همين ترتيب، توجه به راهنماي ارائه شده جهت طراحي جزئيات و طريقه نصب نيز ضروري است.

بالهاي كناري و انتهايي در رويه هاي پانل ها نقاط ضعف بالقوهاي در پوسته ساختمان هستند كه باد و باران  ميتواند از آنها به درون نفوذ كند. طراحي و اجراي مناسب جزئيات بالها براي رسيدن به هوابندي مناسب سيستم پوشش حياتي است.

ظاهر 

در انتخاب نوع سطح تمام شده اندود، معمار بايد اثر شكل پروفيل را بر ظاهر كلي ساختمان را با در نظر گرفتن انعكاس و سايه روشنها بر رنگ انتخاب شده تجسم نمايد.

عملكرد گرمايي 

تطابق عملكرد ايزولاسيون ساختمان با آيين نامه هاي مربوط بايد با مدلسازي كامل ساختمان، مانند  Simplified Building EnergyModel (SBEM) نشان داده شود. الزام به مدلسازي كل ساختمان، به همراه عدم امكان عملي كاهش بيشتر عبوردهي گرمايي پانلها، بدين معني است كه احتمالا در آينده، تاكيد بيشتري بر هوابندي ساختمان و عملكرد تاسيسات مكانيكي آن خواهد بود تا بر افزايش ضخامت عايقها.

دوام 

هنگام طراحي جزئيات پوسته ساختمان، بايد با پيش بيني شيبها و بالهاي انتهايي مناسب، از گير افتادن آب و آشغال در روي پوشش جلوگيري گردد.

گيرداري تيرريزي و ريلهاي جانبي 

نويسنده مشخصات پوشش بايد اطمينان حاصل كند كه گيرداري كه سيستم پوشش انتخابي، براي تيرريزي تامين مي كند، جهت محاسبه بهينه سازه درنظر گرفته و به طور مناسب جزئياتش تعيين خواهد شد.

 

نكات پيماني و قراردادي مشخصات فني تيرريزي 

 

بارگذاري تيرريزيها 

ترتيب نصب پوشش  ميتواند اثر قابل توجهي بر مقاومت كمانش يك تير و در نتيجه بر ظرفيت باربري آن داشته باشد. اين واقعيت بايد هنگام نوشتن مشخصات تيرريزيها متذكر شود.

جابجايي تيرريزيها 

جابجايي زياد تحت وزن خود يا تحت بار وارده هنگام عمليات ساخت قبل از در جاي خود قرار گرفتن پوشش ممكن است دشواريهايي در نصب پوشش ايجاد كند.

گيرداري جانبي 

لازم است گيرداري جانبي برابر يا بزرگتر از آنچه توليدكنندگان تيرريزي فرض  كردهاند در عمل حتما تامين گردد. آزمايشها و تحليلهاي يوروكد 3 نشان داده است كه گيرداري كافي براي تركيب بار ثقلي توسط ساندويچ پانلهاي مرسوم تامين مي گردد (در صورتي كه تعداد و مقاومت اتصالها كافي باشد). توليدكنندگان مقاطع تيرريزي معمولا اعلام مي كنند كه چه نوع از پوشش را براي گيردار كردن جانبي تيرها فرض كرده اند. اين راهنمايي بايد به دقت در نظر شود.

 

نصب تيرريزي

جابه جايي و انبارش 

به منظور كاهش خطر آسيب ديدن پانلها هنگام بلند كردنشان، تنها قلابهاي حفاظ دار يا قلابهاي پارچه اي بايد استفاده شوند. قلابها بايد طوري قرار گيرند كه تكيه گاه كافي فراهم كرده و از شكم دادن اضافي جلوگيري كنند. پانلها بايد بر روي بلوكهاي چوبي يا بتني قرار داده شده تا از سطح زمين بالاتر باشند  و امكان آزاد كردن و بستن دوباره قلابها بدون آسيب فراهم باشد.

نصب 

نصب تيرريزيها و ريلهاي جانبي بايد از روي سكوهاي دسترسي قابل حمل انجام شود (cherry pickers or scissor lifts).

رواداري برپاسازيها 

برپاسازي نامناسب يا نادقيق تيرريزيها و ريلهاي جانبي نه تنها دشواريهايي براي پيمانكار پوشش پديد  ميآورد، بلكه مي تواند فرضيات انجام شده در تعيين مشخصات فني را نيز نقض كند. برپاسازي نامناسب مي تواند حتي يكپارچگي ساختمان را  تحتالشعاع قرار داده، و سبب عدم پاس شدن آزمايش عبوردهي هواي ساختمان شود.

بنابراين بايد رواداري برپاسازي را، متناسب با توانايي نصاب پوشش در اتصال پانلها به تيرها و ريلهاي خارج از محور، بدون لتمه زدن به هوابندي و آب بندي يا يكپارچگي  سازهاي پوسته ساختمان، مشخص نمود.

مهندسي كه مشخصات فني را تدوين مي كند مي تواند مقطعي براي تيرريزي انتخاب كند كه نشيمن پهنتر داشته باشد يا اين كه از يك نبشي يا صفحه فولادي سبك اضافي جهت تامين سطح نشيمن بزرگتر براي پانلها استفاده نموده، در نتيجه رواداريهاي مذكور در جدول 12 را اندكي تسهيل كند. با اين حال، از آنجا كه فولاد اضافي به معني هزينه اضافي خواهد بود، بهتر است اين مساله با پيمانكار پوشش و پيمانكار فولاد بحث شده و ارجاع كار با توجه به توانايي پيمانكاران در تامين رواداري انجام شود.

 

نكات پيماني و قراردادي نصب پوشش

 

آماده سازي 

بهتر است قبل از آغاز عمليات نصب پوشش، پيمانكار پوشش يك بازرسي چشمي از فولاد كمكي (تيرريزي و ريلها)  انجام دهد. هر گونه مشكل مشاهده شده بايد بلافاصله به پيمانكار اصلي منتقل شده، تا تمهيدات اصلاحي قبل از عمليات نصب پوشش صورت پذيرد.

جابجايي و انبارش 

به منظور كاهش خطر آسيب ديدن پانلها هنگام بلند كردن، تنها قلابهاي حفاظ دار يا  پارچهاي بايد استفاده شوند. از قلابهاي عريان بايد پرهيز شود زيرا لبه نازك رويه  پانلها آسيب خواهد ديد.

بسته هاي سنگين پانلها بايد همواره روي تيرهاي اصلي و در مجاورت ستونهاي قاب قرار داده شوند.

ايمني و سلامت 

اجازه شروع كار منوط به انجام ارزيابي ريسك عمليات، نوشتن برنامه كاري و فراهم نمودن ابزار ايمني و پرسنل آموزش ديده در محل خواهد بود.

تورهاي ايمني بايد به عنوان تمهيد مرجح جهت جلوگيري از سقوط از ميان سقفهاي ريزشي يا فضاهاي خالي سقف در نظر گرفته شوند.

ضروري است كه وضعيت ريزشي بودن سقف در تمامي مراحل ساخت مشخص بوده و پيشگيريهاي لازم جهت حمايت كارگراني كه روي سقف كار مي كنند انجام پذيرد.

معمولا، قسمتهاي غير ريزشي ساختمان اگر در معرض عبور و مرور مداوم پيادگان يا بارهاي سنگين ناشي از مصالح انباشته روي هم يا كارگران يا ماشين آلات لرزنده باشند، ريزشي فرض مي شوند. به همين دليل، ساندويچ پانلها حتي هنگامي كه كاملا محكم شده اند نبايد به عنوان مسير دسترسي يا سكوي كاري دائمي به كار روند؛ مگر اين كه پروفيلشان مشخصا براي اين منظور انتخاب شده باشد.  (مثلا فولاد با عمق 32 ميليمتر و ضخامت 0.7 ميليمتر با شكل ذوزنقه اي)

روال نصب 

در اولين زمان ممكن پانلها بايد در جاي خود محكم شوند تا گيرداري جانبي به فولاد زيرين داده و در مقابل مكش باد مقاومت كافي را داشته باشند.

بچه سوله

بچه سوله

  اینکه سوله چیست و چه کاربردی دارد در سایت به طور کامل و جامع

مراحل سوله سازی

مراحل سوله سازی

  مراحل سوله سازی: قصد داریم در این مقاله آموزشی تمامی نکاتی که برای مراحل

پشم سنگ

پشم سنگ

  اینکه دقیقا پشم سنگ چیست و چه کاربردی دارد و در کجا استفاده می شود