کارکرد ساندویچ پانل

فهرست مطالب

کارکرد ساندویچ پانل|مصالح بکار رفته ساندویچ پانل|پروسه تولید

 

کارکرد ساندویچ پانل  کجاست و  مصالح بکار رفته در ساندویچ پانل چیست؟

خواندن این مقاله حدودا 15 دقیقه طول می کشد.

کارکرد ساندویچ پانل در 7 مرحله:

ساندويچ پانل يا پانل كامپوزيت، قطعه اي متشكل از دو ورق است کارکرد ساندویچ پانل كه مصالحي از جنسي متفاوت را در برگرفته باشند. ورقها نازك هستند و به تنهايي استحكام زيادي ندارند؛ عایق ساندويچ پانل نيز به تنهايي، جسم سخت و مستحكمي نيست؛ اما با تركيب اين مصالح، خصوصيات مثبت رويه هاي نازك و  مصالح مغزه با هم جمع شده و قطعه سبك و صلبي بدست مي آيد.

بازه ي  گستردهاي از مصالح را  ميتوان براي ساخت ساندويچ پانل به كار برد. به خصوص اگر ورقها فلزي و مغزه عايق گرما باشد، پانل مركب حاصله براي پوشش ساختمان (cladding)  ايدهال خواهد بود.

کارکرد ساندویچ پانل

هنگام ساخت اين نوع از ساندويچ پانلها از ورقهاي فلزي اندود شده ي (coated) استاندارد (كه گاهي به تنهايي براي پوشش بناها به كار مي روند) استفاده مي شود. با اين كار، ساندويچ پانل با ورقهايي كه داراي كيفيت اندود كارخانه اي هستند بدست  ميآيد. محصول به دست آمده، مركب از ورق داخلي، جسم عايق و ورق خارجي به صورت يك تكه و آماده است كه نصب آن در محل به سرعت انجام شده، داراي كيفيت مطلوبي خواهد بود. اين نوع پانلها در سال 1960 ابداع شد و از آن زمان، بازار آن پيوسته در سراسر جهان رو به رشد بوده است.

امروزه اين نوع پانلها براي پوشاندن سقف و ديوارها در بسياري از سازه هاي صنعتي و تجاري به كار  ميروند. در ادامه، به كاركردهايي كه مي توان از اين محصول انتظار داشت اشاره  ميشود.

 استحكام و باربري ساندویچ پانل

 کارکرد ساندویچ پانل و عناصر بكار رفته در ساخت ديوار يا سقف بايد استحكام كافي براي تحمل وزن خود را دارا بوده، علاوه بر آن، باربري كافي در برابر بارهاي ناشي از باد، برف و بارهاي وارده هنگام عمليات نصب را دارا باشند. در آيين نامه يوروكد 3، بار وارده هنگام نصب، معادل بار گسترده 0.6 كيلونيوتن بر متر مربع و بار  نقطهاي 0.9 كيلونيوتن توصيه شده است. در اين خصوص، به طور كلي، استحكام و باربري ساندويچ پانل كه حاصل تركيب ورقهاي رويين و زيرين و مغزه مياني است، به ميزان زيادي بيش از مقدار لازم براي مقاومت در برابر بارهاي برف، باد و بارهاي حين اجرا است.

لازم به توضيح است كه به منظور جلوگيري از آسيب ديدن ساندويچ پانل يا تيرريزي زير آن در اثر جابجايي هاي ناشي از اختلاف دما، در حالت  ايدهال، بايستي جزئيات نصب پانل ها به گونه اي باشد كه هر پانل اجازه انقباض و انبساط در دو جهت را داشته باشد. طرح و اجراي صحيح اين اتصالات  انعطافپذير كه در عين حال بايد  آببند و هوابند نيز باشند، مساله اصلي در اجراي ساندويچ پانل ها يا ساير پوشش هاي نازك مي باشد. در اين رابطه، به خصوص بايد توجه داشت كه ضريب انبساط گرمايي آلومينيوم زياد (تقريبا دو برابر فولاد) است.

در مقام مقايسه، پوشش هاي آجري يا بتن  پيش ساخته، بر خلاف پوشش هاي نازك، دچار تغيير دماي سريع در روز و شب نمي شوند، زيرا ظرفيت گرمايي بالايي دارند و به سبب ذخيره كردن انرژي گرمايي، دمايشان به آرامي تغيير  ميكند. ضخامت زياد اين پوشش ها هم سبب مي شود گراديان دما در مقطع آن ها شديد نباشد. لذا اختلاف دماي مخرب در اين  سازه ها به وجود نمي آيد.

مانع در مقابل نفوذ باد و باران 

کارکرد ساندویچ پانل و مصالح پوشش سنتي مانند آجر، سنگ و بلوك، هنگام بارندگي آب باران را در خود جذب نموده، در زمانهاي خشكي هوا، آن را به صورت بخار آب به هواي بيرون پس مي دهند. حداقل ضخامت لازم براي آن كه در اين ديوارها، نم به سطح داخل ساختمان نرسد، بستگي به ميزان برخورد باران به ديوار دارد (exposure to driving rain). در مناطق پرباران و مرطوب، بعضا ديوار به صورت دو جداره توخالي ساخته مي شود كه جدار بيروني جلوي باران را مي گيرد و جدار تويي كه از گچ يا بلوكهاي سبك است، عايق گرما است و سطح داخلي ديوار را تامين مي كند.

بر خلاف مصالح سنتي، مصالح پوششي كه جاذب آب نيستند، مانند فلز و شيشه، سبب مي شوند آب باران بلافاصله، به صورت  لايهاي روي سطح ديوار جريان يابد. وجود اين جريان آب سبب مي شود درزهاي اجرايي موجود در پوشش، مستعد نفوذ آب باشند. از طرفي، در اين درزها جابجايي سازه اي و گرمايي نيز روي مي دهد و لذا موادي كه براي آب بندي آنها به كار مي روند بايد انعطاف پذيري و برگشت پذيري (resilience) مناسبي داشته باشند. از آنجا كه درزگيرها معمولا در برابر عوامل جوي و نور خورشيد سخت شده، خاصيت انعطاف پذيري خود را از دست مي دهند، همواره روي همه ي درزهاي  آببندي شده،  بارانگير (rain screen) نصب مي شود. باران گير قدرت نفوذ جريان آب باران به درزها را نيز، هنگامي كه باران با وزش باد توام است مي كاهد.

بنابراين، درزها در اين نوع ساختمان، نقش اصلي را در مورد جلوگيري از نفوذ باد و باران خواهند داشت. از آنجا كه هزينه انرژي نيز رو به افزايش است و مسائل زيست محيطي هم بايد مد نظر قرار گيرد، تقاضا براي ساختن بناهاي آب بندتر با مصرف كمتر انرژي جهت سرمايش و گرمايش روزافزون  ميباشد. به همين جهت، آيين نامه ها به سمت كنترل كمي عملكرد ايزولاسيون درزها پيش  ميروند. براي سنجش آب بندي درزها، فشار هواي داخل بنا با استفاده از دمنده هوا افزايش يافته سپس روند افت فشار سنجيده مي شود.  شكل 2 و جدول 1 نمونه اين آزمايش را براي يك سوله صنعتي نشان مي دهند.

ايزولاسيون گرمايي 

همانطور كه ذكر شد، تقاضا براي بناهاي كم  مصرفتر (جهت مصارف تهويه، سرمايش و گرمايش و نور) رو به فزوني است. براي مثال كشورهاي اروپايي براي انجام تعهد خود در پيمان كيوتو (كاهش توليد دي اكسيد كربن) به اين نتيجه  رسيدهاند كه مصارف انرژي ساختمانها سهم قابل توجهي در مصرف كل انرژي دارد. مصرف انرژي يك ساختمان به عوامل متعددي بستگي دارد. يكي از اين عوامل ايزولاسيون گرمايي ساختمان است.

کارکرد ساندویچ پانل

 

ساندويچ پانل ها به سبب وجود مغزه عايق، با وجود ضخامت كم  ميتوانند عايق گرمايي مناسبي باشند. مساله حياتي در اين زمينه كاهش پلهاي گرمايي (thermal bridges) در جزئيات اجرايي است. يعني اولا در هر پانل، ورقهاي رويي و زيرين حداقل ارتباط فلزي به يكديگر را داشته باشند. ثانيا، تيرريزي زير پانلها، نبايد مستقيما با بيرون مرتبط باشد. كيفيت اجراي درزها و پتانسيل ميعان حفره اي نيز حائز اهميت  ميباشد .

عبوردهي گرمايي از ميان پانل ها 

ميزان عبوردهي گرمايي پوششها را  ميتوان با عدد U  بيان نمود كه واحد آن وات بر متر مربع درجه كلوين است و به معني عبور يك ژول انرژي گرمايي در يك ثانيه از واحد سطح پوشش است هنگامي كه اختلاف دماي دو طرف آن يك درجه سلسيوس باشد. در آيين نامه هاي مرتبط، حداكثر مجاز عبوردهي گرمايي پوشش ساختمانها معادل 0.45 وات بر مترمربع درجه تعيين شده است. بر اين اساس، جدول زير، ضخامت لازمه مغزه عايق براي انواع متداول عايق را نشان مي دهد:

هر 4.2 ژول مي تواند دماي يك گرم آب را يك درجه بالا ببرد.

کارکرد ساندویچ پانل

به عنوان مقايسه، شايان ذكر است كه عدد عبوردهي گرمايي براي شيشه تك جداره حدود 5.7 و براي شيشه دوجداره حدود 2.8 وات بر مترمربع درجه است. از آنجا كه پانلها معمولا با طول زياد نيز قابل تهيه هستند، مي توان تعداد درزها را به حداقل كاهش داد. در واقع، براي ديوارهاي جانبي، تا ارتفاع 10 متر مي توان پانلها را يك تكه و بدون درز تهيه و اجرا نمود. به هر روي، بايد در اجراي جزئيات درزها و اتصالات دقت نمود تا عبور هوا به حداقل كاهش يافته و از مطلوب بودن مقاومت گرمايي در همه نقاط، اطمينان حاصل شود.

در پانلهاي بزرگ بايد به احتمال اعوجاج پانلها به علت اختلاف دماي ورقهاي رويي و زيرين توجه داشته، جزئيات اجرايي را به تناسب طراحي نمود.

نشت هوا از طريق درزها 

در اين خصوص در بند پيشين توضيحاتي ارائه شد. در آيين نامه ها معمولا بيشينه مجاز نشت از درزها به ازاي واحد سطح ساختمان داده مي شود. براي مثال در انگلستان، حداكثر نشت مجاز هوا از درزهاي ساختمان برابر با 10 متر مكعب در ساعت براي واحد سطح زيربنا در فشار 50 پاسكال تعيين شده است.

شايان ذكر است كه در يك ساختمان، مسائل زيادي سبب نشت هوا مي شوند، مانند جايگذاري ناصحيح پنجره ها و سوراخهاي تاسيساتي نامناسب و … ولي اين امر نبايد باعث شود تا از ذكر نشت مجاز در مشخصات خصوصي و اجراي صحيح درزهاي ساندويچ پانل ها صرف نظر كنيم. آزمايش نشان داده است كه با رعايت جزئيات اجرايي مناسب مي توان نشت هوا از درزهاي ساندويچ پانل را به سطح بسيار مناسبي كاهش داد، البته در عمل معمولا اين سطح از دقت در اجرا (در ايران و در كشورهاي ديگر) مشاهده نمي شود.

زيبايي

کارکرد ساندویچ پانل در تنوع رنگ و نيز تنوع شكل پروفيل (پستي و بلندي) ورقهاي بكار رفته در ساندويچ پانلها سبب مي شود بتوان كاركردهاي دكوراتيو نيز براي ساندويچ پانلها در نظر گرفت. از نظر معماري در نماي ساختمانهاي صنعتي بايد به رنگ، جهت افقي يا عمودي پروفيل پانلهاي ديواره و چيدمان نورگيرهاي سقفي توجه داشت. امروزه از ساندويچ پانلهاي تخت براي پوشش نماي ساختمانهاي مسكوني و اداري نيز استفاده مي شود.

ویژگی ساندویچ پانل

دوام ساندویچ پانل  

از ديدگاه بهره بردار، دوام يك پوشش به نوعي نشانگر تعداد دفعات و ميزان عمليات ترميمي لازم جهت حفظ حداقل عملكرد و ظاهر مورد قبول براي پوشش است. براي مثال، ديوارهاي آجري و سنگي خيلي به آرامي دچار تغيير رنگ شده و تقريبا نياز به عمليات نگهداري خاصي ندارند.

در شرايط عادي، دوام ساندويچ پانل بستگي دارد به شرايط محيطي، كيفيت اندود و نحوه بهره برداري از ساختمان. معمولا، مغزه  ي پانل، كيفيت خود را در طول عمر ساندويچ پانل حفظ مي كند. اما اندودها به مرور زمان در معرض عناصر مختلف، دچار افت مي شوند. نرخ اين افت بستگي به شرايط محيطي از نظر تشعشع UV، آلودگي هوا (صنعتي يا دريايي)، وجود و ماندگاري رطوبت، و نوع اندود دارد. هر سازنده، دوام اندود را به سال اعلام مي كند، كه بسته به عوامل فوق الذكر، بين 10 تا 25 سال است. اين دوام معمولا معطوف به محلهاي اندود شده ي پانل هستند نه لبه هاي برش شده. محلهاي برش سريعتر دچار خوردگي مي شوند. براي اين كه پوششهاي فلزي حداكثر عمر مفيد را داشته باشند، لبه هاي برش شده ي نمايان بايد با تمهيدي از خوردگي محافظت شوند.

بعلاوه، كل ساختمان بايد به صورت ساليانه بازرسي شده، هرگونه تجمع آشغال از روي سقفها جمع آوري شود و پانلها در صورت لزوم شستشو و مرمت گردند. جدول 4 نمونه اي از عمر ظاهر اندودهاي مختلف در شرايط يكسان را جهت مقايسه نشان مي دهد. مشاهده مي شود كه رنگهاي تيره زودتر از رنگهاي روشن دچار افت ظاهري  ميشوند.

مصالح تشكيل دهنده ساندویچ پانل

کارکرد ساندویچ پانل همان طور كه اشاره شد، ساندويچ پانل هاي ساختماني از دو ورق فلزي پيش اندود شده تشكيل شده اند كه يك مغزه عايق را در بر گرفته اند. در ادامه مشخصات هر كدام از اين اجزا مختصرا شرح داده مي شود.

رويه ها

 

مصالح بکار رفته ساندویچ پانل جهت ساخت ساندويچ پانل، رويه هابايد مطابق استاندارد مناسب (مثلا 10147 BS EN براي ورق فولادي و 1470 BS براي ورق آلومينيومي) پذيرش شوند. ضخامت رويه ها بسته به كاربرد متفاوت است اما معمولا حداقلهاي زير رعايت مي شوند:

به منظور كنترل ضخامت ورقها در كارگاه مي بايست ضخامت اندود آنها و رواداري مربوطه را در نظر گرفت. بدين منظور  ميتوان از جدول6 استفاده نمود.

اندودها 

 

مصالح بکار رفته ساندویچ پانل جهت ساخت ساندويچ پانل با ورقهاي فولادي، ورقها بايد گالوانيزه گرم (hot dipped galvanized) يا اندود آلوزينك و  رنگآميزي شوند تا نما و دوام مورد نظر را تامين كرده، سهولت درگيري با عايق مغزه  را به ارمغان بياورند. ورق آلومينيوم نيز با سطحِ نوردي ( millfinished) يا آلومينيوم  رنگ آميزي شده به كار مي رود ولي در هر دو حالت، طرف داخلي ورق بايد پرايمر زده شود تا فرايند درگيري با عايق قابل انجام باشد.

ویژگی ساندویچ پانل

نمونه اي از اندودهاي قابل استفاده و ضخامت آنها در جدول 7 ارائه شده است. بايد دقت داشت كه اندودهاي ورق داخلي متعارف براي محيطهاي داخلي معمولي طراحي شده اند. محيطهاي خورنده يا محيطهايي كه نياز به اندود ضد عفوني دارند، نياز به مشخصات خاص خواهند داشت.

عايق ساندویچ پانل

مصالحي كه عموما به عنوان عايق براي ساخت ساندويچ پانل به كار مي روند عبارتند از:

 • Rigid polyurethane (PUR) / پلي اورتان صلب  Rigid polyisocyanurate (PIR)  / پلي ايزو سيانورات صلب
 •   Extruded polystyrene (EPS) / پلي استايرن قالبي
 • Expanded polystyrene (XPS) / پلي استايرن منبسط شونده
 • Phenolic foam / فوم فنولي
 • Mineral fibre / الياف معدني

بعضا از پلي اتيلن نيز استفاده شده است مانند محصول Ecopanel از شركت MultiPanelUK

ویژگی ساندویچ پانل

از ميان عايقهاي فوق، تنها پلي اورتان و پلي ايزوسيانورات (كه روي هم اورتان ها ناميده مي شوند) قابليت انبساط و خود چسبي به رويه هاي فلزي هنگام ساخت پانل ها را دارند. براي ديگر مصالح بايد چسب جهت چسباندن به كار رود.

خاصيت خودچسبي سبب مي شود اورتان ها براي پر كردن پانلها و جزئيات  لبهها مناسب باشند و لذا پركاربردترين مواد جهت ساختساندويچ پانلها هستند. مصالح فومي صلب عموما با استفاده از مواد شيميايي منبسط كننده (chemical blowing agents) ساخته مي شوند. براي تشخيص كلي نوع عايق  ميتوان از شكل 9 كمك گرفت. همچنين در پيوست دو، كليات كاربردي درباره پليمرها ارائه شده است.

پيچ و پرچ و فاصله گيرها

سازنده هاي مختلف، انواع متنوعي از پيچها را استفاده  ميكنند. در يك تقسم بندي كلي مي توان پيچها را به دو نوع پايه (primary) و كمكي (secondary) تقسيم نمود:

پيچهاي پايه 

کارکرد ساندویچ پانل

اين پيچها به منظور انتقال تمامي بار وارده به پانلها به فريمهاي زيرين طراحي  شدهاند و مقاومت آنها اهميت ويژه دارد (شكل 10). اگر پيچها نمايان (exposed) باشند، بايد آب بند نيز باشند. معمولا پيچها در فرورفتگيهاي پانل اجرا مي شوند. اگر سازنده ساندويچ پانل، پيچ ها را روي برجستگي هاي پروفيل پانل  پيشبيني كرده باشد، معمولا از واشرهاي به شكل پروفيل تاج (saddle washers) استفاده مي شود.

 

پيچهاي كمكي 

پيچهاي كمكي براي اتصال همپوشاني جانبي پانلها، بارانگيرها (flashings) و غيره به كار  ميروند و در شرايط معمولي كاركرد سازه اي ندارند (شكل 11). با اين حال، اگر مقاومت جانبي پوشش در محاسبات منظور شده باشد يا سازه از نوع  پوستهاي طراحي شده باشد، مقاومت پيچهاي كمكي نيز كنترل كننده خواهد بود.

ویژگی ساندویچ پانل

به عنوان جمع بندي مي توان بيان نمود كه هنگام انتخاب پيچها بايد كاركرد سازه اي آنها، شرايط محيطي، مقاومت به خوردگي (از جمله خوردگي به سبب اختلاف جنس فلز پيچ و فلز پانل)، آب بندي و هوابندي (weathertightness) و سهولت اجرا بايد در نظر گرفته شود.

فاصله گيرها

ساندويچ پانلها ممكن است در كارخانه توليد نشده بلكه در محل كارگاه مونتاژ شوند (built up systems). در اين روش ابتدا ورق زيرين روي تيرريزي و ريلها نصب شده، سپس قطعاتي به عنوان فاصله گير روي آن نصب مي شود و عايق نيز روي ورق قرار داده مي شود.

در نهايت ورق خارجي نيز روي  فاصلهگيرها قرار گرفته و با پيچ يا پرچ نصب  ميشود. بنابراين فاصله گيرها كاركرد سازه اي داشته و در  محل تيرريزي زيرين با استحكام مناسب روي ورق پاييني وصل  ميشوند.

تا امروز مقاطع زِد (zed spacers) به ضخامت 1.5 ميليمتر و با نشيمن نايلوني، بيشترين كاربرد را دارا بوده اند. فاصله گيرهاي زد شكلبراي ضخامتهاي تا 100 ميليمتر مناسب هستند ولي در ضخامتهاي بزرگتر، سختي و پايداري لازم را ندارند.

نسل جديد فاصله گيرها از پروفيلهاي سردنوردشده از فولاد سازه اي به همراه بلوك يا پشت بند و قطع گرمايي (thermal break) توليد شده و مورد استفاده قرار مي گيرد. به اين فاصله گيرها ريل و پشت بند ( rail and bracket system or bar and bracketsystem) گفته مي شوند.

ویژگی ساندویچ پانل

پروسه توليد و کارکرد ساندویچ پانل

از يك ديدگاه، پوششهاي فلزي براي ساختمانها به دو دسته كلي تك ورق (single skin) و دو ورقي (double skin) تقسيم  ميشوند.

سيستمهاي دو ورقي خود از نظر روش ساخت و نصب، به دو دسته تقسيم  ميشوند:

 • پوشش دو ورقي مونتاژ در محل
 • ساندويچ پانل پيش ساخته

در واقع، واژه ساندويچ پانل فقط براي نوع دوم يعني پانلهاي پيش ساخته كارخانه اي به كار مي رود. در اينجا روال ساخت هركدام مختصرا شرح داده مي شود.

پوشش دو ورقي – مونتاژ در محل

اين نوع از پوشش، از ورق فلزي داخلي، يك لايه از مصالح عايق، يك سيستم  فاصلهگير، و يك ورق فلزي بيروني تشكيل شده است

ورق داخلي اولين المان پوشش مونتاژي است كه بايد نصب شود و اهداف زير را برآورده مي كند:

 • تكيه گاهي براي عايق گرمايي است
 • هوابندي ساختمان را فراهم ميكند

گيرداري مضاعف براي تيرريزي (purlins) فراهم مي كند.

ویژگی ساندویچ پانل

ورقهاي داخلي معمولا از ورقهاي  پيشاندودشده فولادي يا آلومينيومي هستند كه نورد سرد  شدهاند و داراي پروفيل  ذوزنقهاي كم عمقي هستند (شكل 14). ابعاد پروفيلها متفاوت است ولي عمق 17 تا 20 ميليمتر و گام (فاصله دو شيار متوالي پروفايل) 100 تا 333 ميليمتر معمول مي باشد. براي ورقهاي داخلي فولادي، ضخامت ورق معمولا 0.4 يا 0.7 ميليمتر است و ورقهاي داخلي آلومينيومي كمي ضخيمترو بين 0.5 تا 0.9 ميليمتر هستند. عرض ورقها معمولا بين 900 تا 1000 ميليمتر مي باشد.

انتخاب ورق داخلي براي پوششهاي مونتاژي بستگي به بارهاي بهره برداري و دهانه تيرريزيها، روش كار نصابها و ملزومات آكوستيك پوشش دارد. پروفيلهاي ورق داخلي نشان داده شده در شكل 14 براي استفاده با تيرريزي فولادي معمولي طراحي  شدهاند و لذا براي دهانه 1.5 تا 2 متر مناسب هستند (معمولا دهانه 1.8 متر انتخاب  ميشود).

عايق 

کارکرد ساندویچ پانل و  متداول ترين نوع عايق در سيستم هاي مونتاژي، پتوي پشم سنگ (mineral wool quilt) است كه به سبب وزن كم، عبوردهي گرمايي كم، سهولت جابجايي و قيمت نسبتا ارزان مورد توجه قرار دارد. معمولا به صورت رولهاي فشرده به محل كارگاه حمل مي شود تا حمل و انبارش آن آسان باشد. ولي وقتي از رول باز شود، منبسط شده و فضاي مورد نظر بين ورقهاي زيرين و خارجي را پر مي كند. در صورتي كه از سيستم ريل و پشت بند استفاده شود، عايق بايد به خوبي زير ريل (bar) وارد شده و تمامي لبه هاي عايق نيز بايد تنگاتنگ هم قرار گيرند. عايق در اين حالت به سبب نرمي كه دارد، داخل شيارهاي كوچك پروفيل ورقها و سيستم فاصله گير را پر كرده و بدين سبب لايه اي پيوسته از عايق مطابق توصيه آيين  نامه هاي ساختماني فراهم  مي آورد.

مصالح بکار رفته ساندویچ پانل

دالهاي صلب پشم سنگ نيز جهت استفاده در پوششهاي مونتاژي وجود دارند ولي نسبت به پتوي پشم سنگ انعطاف كمتري دارند و لذا مستعد ايجاد حفره هاي هوا مابين ورقها و عايق هستند. بايد دقت نمود تا چنين حفره هايي ايجاد نشوند زيرا اينها اثر مخرب قابل توجه ي بر عملكرد گرمايي پوشش ساختمان خواهند داشت. دالهاي صلب پشم سنگ همچنين سنگينتر از پتوي پشم سنگ هستند كه پيامد آن بار بيشتر بر تيرريزيها و صعوبت نصب ميباشد. با اين حال، در مواقعي كه زمان پايداري در آتش سوزي بايد طولاني باشد، بعضا از اين نوع عايق ها استفاده مي شود.

سيسستم فاصله گير ساندویچ پانل

همان  طور كه پيشتر اشاره شد، كاركرد اصلي سيستم  فاصلهگير، نگه داشتن ورق بالايي در فاصله مورد نظر از ورق زيرين است. شكل 15 نمونه سيستم فاصله گير از نوع ريل و پشت بند را نشان  ميدهد.

برای اطلاع کامل و جامع از ساندویچ پانل ، ضد عفونی تحت خلاء ، ساخت سوله و… جهت مشاوره پروژه با ما تماس بگیرید.

ورق بيروني

همان طور كه از نام آن پيدا است، كاركرد اصلي آن حفاظت ساختمان از آب و هواي خارج به وسيله ايجاد يك پوشش هوابند مي باشد. با اين حال، ورق بيروني كاركرد سازه اي نيز خواهد داشت زيرا اين ورق نقش محوري در انتقال بارهاي خارجي (مانند بار ناشي از باد، برف و راه رفتن كارگران) ا ز طريق فاصله گيرها به تيرريزي (secondary steelwork) و از آنجا به قاب باربر اصلي دارد.

به منظور تحمل بار وارده ناشي از باد يا برف بدون ايجاد تغيير مكانهاي زياد، لازم است ورق بيروني داراي سختي خمشي كافي باشد.

برخي از پيمانكاران  سقفزني، از ورقهاي بيروني به عنوان ورقهاي داخلي استفاده مي كنند تا عمليات نصب آسان تر شود (به سبب امكان راه رفتن روي اين ورق). ورقهاي بيروني از فولاد يا آلومينيوم هستند و در تنوعي از سطح و رنگ توليد  ميشوند. ورقهاي بيروني فولادي از كويلهاي فولادي پيش اندود شده توليد مي شوند. اندود از يك سري لايه هاي خاص تشكيل مي شود كه شامل يك اندود فلزي ( metalliccoating) (مانند گالوانيزه)، آماده كننده سطح (pre‐treatment)، پرايمر و اندود رويي تشكيل مي شود. انتخاب اندود رويي (topcoat) بستگي به ملزومات زيبايي شناسي و طبيعت محيط خواهد داشت. معمولا از اين مصالح استفاده  ميشود:

 • (plastisol) پلاستيسول
 • (polyester) پلي استر
 • (polyurethane ) پلي اورتان
 • (polyvinylidene fluoride) پلي وينيليدن فلورايد

ورقهاي بيروني آلومينيومي به صورت سطحِ نوردي (mill finished) يا در رنگهاي مختلف قابل تهيه هستند. براي ورق آلومينيومي معمولا اين اندودها به كار مي روند:

 • ARS
 • (polyester) پلي استر
 • (polyvinylidene fluoride) پلي وينيليدن فلورايد

ساندويچ پانل پيش ساخته 

 

همان طور كه قبلا اشاره شد، براي ساخت ساندويچ پانلهاي ساختماني، از ورقهاي فلزي اندود  شدهي (coated) استاندارد (كه گاهي به تنهايي براي پوشش بناها به كار مي روند) در كارخانه استفاده مي شود. ساندويچ پانل پیش ساخته با عايق اورتان، به روش تزريق مجزا يا با تزريق پيوسته ساخته مي شوند. در صورت استفاده از چسب مي توان از مواد عايق ديگر نيز استفاده نمود.

 

 

 

بچه سوله

بچه سوله

بچه سوله چیست؟ بچه سوله چه کاربردی دارد قیمت اینکه سوله چیست و چه کاربردی دارد در سایت بطور کامل و جامع بیان شده است

مراحل ساخت سوله صنعتی

مراحل ساخت سوله صنعتی

جهت ساخت سوله صنعتی زیر نظر سازمان صنایع مراحل زیر طی می گردد: سوله‌ها یکی از مهم‌ترین سازه‌های صنعتی هستند و انواع مختلفی دارند. سوله‌ها

مراحل سوله سازی

مراحل سوله سازی

مراحل سوله سازی چیست؟ آموزش مراحل سوله سازی – پانل کاران مراحل سوله سازی :قصد داریم در این مقاله آموزشی تمامی نکاتی که برای مراحل